ภาษาประดิษฐ์

คุณสามารถตั้งค่าภาษาอินเทอร์เฟซของเว็บไซต์ Fuyeor language ของคุณที่นี่ และใช้ภาษานี้ตลอดกระบวนการเรียกดู (สำหรับภาษาที่ไม่พร้อมใช้งาน ให้ใช้ภาษาอังกฤษแทน)

* the language order is based on the time of addition.
contact via [email protected], title needs to have #FUYEOR😊